gossiplanka alexa Murder Case in Minuwangoda

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Murder Case in MinuwangodamS,a,j;af;a§ md;d, idudðlfhla
>d;kh lr,d

ñkqjkaf.dv - lgqkdhl ud¾.fha mS,a,j;a; m‍%foaYfha ksjdi ixlS¾Khla wi,§ Bfha ^24od& WoEik isÿjQ fjä ;eîulska md;d, l,a,s idudðlhl= Ôú;la‍Ihg m;aj we;ehs ñkqjkaf.dv fmd,Sish mjihs' fufia Ôú;la‍Ihg m;aj we;af;a" W;akdrej m‍%foaYfha mÈxÑlrejl= jQ

f,dl= wreuf.a iqika; m‍%§ma is,ajd ^wjq'38& fkdfyd;a fm%ã keue;af;ls' urKlre wmrdO .Kkdjlg iïnkaO nj;a" isoaêh jQ  ksjdi ixlS¾Kfha ksjil ;djld,slj mÈxÑj isá nj;a mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù ;sfí' h;=re meÈhlska meñ‚ mqoa.,hka fofofkl= fuu fjä ;eîu isÿlr m<d f.dia we;ehs fmd,Sish mjihs' isoaêh iïnkaOfhka .ïmy fldÜGdi Ndr fcHIaG fmd,sia wêldÍ uqÈ; mqiaie,a, uy;d we;=¿ ks,OdÍyq jeäÿr mÍlaIK isÿlr;s'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu