gossiplanka alexa Car Veers Off Road, Plunges into Pond near Parliament - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Car Veers Off Road, Plunges into Pond near Parliament - (Video)

fl!;=ld.dr wOHlaIjßhf.a jykh
md¾,sfïka;= ‍fmdl=Kg jefÜ
^ùäfhda&

fl!;=ld.dr fomd¾;fïka;=fõ wOHlaIjßhla /f.k hdug meñfKñka ;snQ fudag¾ r:h Bfha^22od& miajrefõ md¾,sfïka;= ixlS¾Kh bÈßmsg we;s fmdl=Kg weo jegq‚' Bfha miajre 6'15g muK fuu wk;=r isÿúh' ta fudfyd; jk úg wêl j¾Idj mej;Su fya;=fjka

wjg mßirh jeis w÷ßka jeiS f.dia ;snq‚' ta fya;=fjka fudag¾ r:h ,siaid hdfuka fuu wk;=r isÿù ;sfí' wk;=r isÿjk wjia:dfõ wOHlaIjßhf.a ßheÿre muKla fudag¾ r:fha isá nj md¾,sfïka;= fmd,sish mejiSh' fuu isÿùfuka ßheÿrdg lsisÿ wk;=rla isÿù fkdue;s w;r" fudag¾ r:h fmdl=fKka f.dvg .ekSu i|yd md¾,sfïka;= fmd,sish wjYH lghq;= isÿlsÍug mshjr .;af;ah'
óg fmr o md¾,sfïka;= fmdl=Kg jdyk weo jeà we;s w;r" m%:u jrg tu fmdl=Kg weo jegqfKa ysgmq ksfhdacH wud;Hjrhl= jk tia'fla mshodi uy;df.a ßheÿrd úiska mojdf.k wd fudag¾ r:hhs' ùäfhdaj my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu