gossiplanka alexa Ranil Wickramasinghe Speaks in Parliament

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Ranil Wickramasinghe Speaks in Parliament


wms fydrekaj;a hymd,khg yefrõjd
- w.ue;s lshhs

wo ux hgf;a fuu jd¾;dj tkafka uf.a hgf;a ;sfhk wdh;khlg' wms fïl lsheõfjka miafia u%øKh lruq' wms fydrekaj;a hymd,khg yefrõj uy nexl= neÿïlr .kqfokqj ms<sn|j fldama lñgq jd¾;dj md¾,sfïka;=j fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d woyia olajñka tfia lshd isáhd' ta jf.au w¾cqka ufyakaøka ysgmq uy nexl= wêm;sjrhd Bfha Èkfha yÈisfha úfoia.; jQfha ;ukg l,ska okajd nj w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d md¾,sfïka;=fõ§ lshd isáfhah' w¾cqka ufyakaøkag u.=,a f.orl hkakg we;ehs ;ukg oekajQfha oekg i;shlg l,ska nj w.ue;s rks,a úC%uisxy tys§ lshd isáfhah' tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu