gossiplanka alexa Namal Rajapaksa After Accident - Photos

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Namal Rajapaksa After Accident - Photos


wk;=frka miq kdu,a rdcmlaIf.a
;;a;ajh - ^PdhdrEm&

Bfha ^01od& fmrjrefõ§ l%Svd lrñka isák úg isÿjQ wk;=rlska md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d ;=jd, ,nd ;sfnkjd' bka w;=rej Tyq m%;sldr ,eîu i|yd frday,a .; lr ;snqKq w;r fï ms<sn|j uka;%Sjrhdf.ka úuiQ úg Tyq mejeiqfõ

mdmkaÿ l%Svdfõ ksr; fjñka isáhÈ wk;=rg ,lajQ njhs' flfia fj;;a m%;sldr ,nd .ekSfuka miq oeka Tyq iqfjka miqjk nj;a lshd isáhd' kdu,a rdcmlaI uy;dg m%;sldr lrk wjia:dfõ ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu