gossiplanka alexa Pitiduwe Siridhamma Thero Speaks - Iraj New Song Giniyam Rae

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Pitiduwe Siridhamma Thero Speaks - Iraj New Song Giniyam Rae

brdÊf.a iu,sx.sl .skshï ? .S;h
fi!kao¾hd;aulhs
^ùäfhda&

.dhk Ys,amS brdÊ ùrr;ak úiska uE;l§ ksIamdokh lrk ,o ‘.skshï ?’ .S; ùäfhdafõ jrola ;uka jykafia fkdolsk nj mQcH msáÿfõ isßOïu ysñfhda mji;s' Wka jykafia fmkajd fokafka

fuu .S;fha yß jerÈ ne,Sug fmr iS.sß ì;= is;=jïo jid oeñh hq;= njhs' ldufhka wdYla; jQ ñksiqkag l,dfõ fi!kao¾h fkdfmfkk njo Wka jykafia lshd isáfha ‘iïud ÈÜá’ jevigyfka§h' tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu