gossiplanka alexa Chamara Ranawaka - House Breaker

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Chamara Ranawaka - House Breaker
ckm%sh .dhl pdur rKjlf.a
ksjig fydre mek,d

ckm%sh .dhk Ys,amS pdur rKjl uy;df.a je,smekak fydrj, m%foaYfha msysá fouy,a ksjig we;=¿ jq mqoa.,fhl= remsh,a ,laI mylg wêl foam< fidrdf.k f.dia ;sfnkjd' fidrdf.k .sh foam< w;r rka wNrK" remsh,a myf<dia oyila jákd

im;a;= hq.<la yd cx.u ÿrl:khla jk nj fmd,Sish mjihs'
mi.sh 22 jeks Èk rd;%sfha .dhk Ys,amshd we;=j mjqf,a wh kskaog f.dia miqÈk w¨‍hu wjÈù mÍlaIdlsÍfï§ ksjfia bÈßmi cfka,hla újD; lr ;sîu ms<sn| úuis,su;aùfï§ ksjfia id,hg wdikakj ;snQ lnvhla újD; lr ;sfnkq oel we;' tys§ ta wdikakfha nE.hl oud ;snQ frÈms<s ksji bÈßmi ìu oud we;s njgg ksjeishka oel we;ehs fmd,Sish mjihs' bÈßfha§ wfkl=;a f;dr;=re f.disma ,xld fj;ska n,dfmdfrd;a;= jkak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu