gossiplanka alexa Accident in Negombo Road (CCTV)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Accident in Negombo Road (CCTV)

h;=remeÈlrefjla ó.uqj ud¾.fha § uqyqK ÿka
ìysiqKq wk;=r - ^
CCTV o¾Yk&

Èjq,msáh - ó.uqj ud¾.fha 12 lKqj m%foaYfha § h;=re meÈhla l=vd f,dßhl .eàfuka isÿjQ wk;=ßka ;=jd, ,enQ h;=remeÈlre fï jk úg;a frday,a .;j isákjd' .ïmy frdayf,a m%;sldr ,nk Tyqf.a ;;a;ajh

nrm;, njhs jd¾;d jkafka' wmÍlaIdldÍ whqßka h;=remeÈlre jEka r:hlg miqlrñka .sh wjia:dfõ§ bÈßfhka meñ‚ l=vd f,dß r:hl h;=remeÈh .eàfuka fuu wk;=r isÿù ;sfí' fuu wk;=r isÿfjk wjia:dfõ§ ta wi, ;snQ iS'iS'à'ù' leurdjl o¾Yk má.; ù ;snqk w;r CCTV o¾Yk my;ska kerôh yelshs'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu