gossiplanka alexa Sri lanka vs Australia 2nd ODI 2016 Full Highlights

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Sri lanka vs Australia 2nd ODI 2016 Full Highlights


´iafÜ‍%,shdj mrdohs''
Y‍%S ,xldjg ,l=Kq 82l chla
^ùäfhda&

ixpdrl ´iafÜ‍%,shd lKavdhu iy Y‍%S ,xld lKavdhu w;r mej;s fojeks tlaÈk ;rÕfhka Y‍%S ,xld ms,g ,l=Kq 82l chla w;aúh' ;rÕfha uq,ska mkaÿjg myr ÿka Y‍%S ,xldj mkaÿ jdr 48'5l§ ish,a,ka oeù ,nd.;a ,l=Kq 288g ms<s;=re f,i TiafÜ‍%,shdkq ms,g mkaÿ jdr 47'2 l§

ish,a,ka oeù ,nd .; yels jQfha ,l=Kq 207la muks' ;rÕfha ,l=Kq mqjrej my;ska oelafjk w;r fuu ;rÕfha úfYaI wjia:d iys; ùäfhdajo kerôh yel'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu