gossiplanka alexa Geetha Kumarasinghe Speaks In Galle

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Geetha Kumarasinghe Speaks In Galle

,laI 20g jerÈ,d fldaá folla lshjqKd
- .S;d l=udrisxy
^ùäfhda&

,laI 20 wms lshkafka gQ ñ,shka lsh,d' b;ska tal ug fldaá folla lsh,d lshjqKd' uehs Èk /,sfha § tl weue;s flfkla lsõfõ ckdêm;s wdju .re uyskao rdcmlaI ckm;s ms<s.kak lsh,d' tl weue;s flfkla Wv b|ka n,,d lsõjfka óg¾ 100l ÿrla fik. ysáhd lsh,d' tfykï uq¿ udOHu

fmr<ka lE .ykak ´fka kEfka' tl weue;s flfkla lsõjd 2000la 3000la wdjd lsh,d' thd tfyu lshkjdkï uu fldaá fol lsõjdg lula kE hehs md¾,sfïka;= uka;%Sks .S;d l=udrisxy uy;añh Bfha ^08od& .d,af,a meje;s udOH yuqjl§ mejiqjdh' fïjd lsh,d jeÜ mk; ySka iSrefõ iïu; lr.kakhs yokakhs' ck;dj úkdY lrk fï nÿ nr Widú ksfhda.hlska k;r l<dg wo tal kej; iïu; lr.kak yokjd' uu lshkjd nhs,d lsh lshd lú lsh lshd Wv mekak;a ta whg fmdä jpkhla .ek m%Yakhla lr.kak tmd lsh,d' fïl ix.Kkhla fkfuhs' wms mdo hd;%dj .syska bjrhs' kuq;a hQwekamsh tal lf¾ ;shdf.k ;ju hkjd' hehs o weh lSjdh'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu