gossiplanka alexa Who Killing These Innocent Animals - Update 5

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Who Killing These Innocent Animals - Update 5
uia jeoaod <Õ ;sî we,aÆ
.s‚ wú fukak - ^PdhdrEm&

kl,aia f,dal Wreu jkfmf;a Ôj;ajQ jk i;=ka úYd, ixLdjla ovhï l< idoa Yrd*a kue;a;d i;=j ;snQ .s‚ wú lsysmhla iy WKav /ila w;awvx.=jg m;aj ;sfnkjd' fï fufyhqu i|yd iyNd.SjQ

ks,Odßfhla wod, wú mÍlaId lrñka isák w;r;=r§ ,nd.;a PdhdrEm lsysmhls'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu