gossiplanka alexa Posters In Mawanella, Aranayaka And Hemmathagama

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Posters In Mawanella, Aranayaka And Hemmathagama

ck igkg uv fmdaiag¾ w,j,d
^PdhdrEm&

udjke,a, wjg fndfyda m‍%foaY j, wo ^28od& WoEik ck igkg tfrysj iy rdcmlaI md,khg úfrdaOh m,lrñka fmdaiag¾ w,jd ;snqKd' m%foaYjdis ck;dj mjikafka fujd taldnoaO úmlaIfha mdo hd;‍%djg mej;afjk ksid tlai;a cd;sl mlaIh u.ska isÿ lrkakg we;s njhs' kuq;a tu mlaIfha

l%shdldÍka lsysm fofkl= udOHhg woyia olajñka mejiqfha rdcmlaI wdKavqj .ek l, lsreKq tu mlaIfhau Woúhf.a C%shdjla jkakg we;s njhs' my;ska oelafjk fuu fmdaiag¾ jHdmdrh udjke,a," wrKdhl" fyïud;.u we;=Æ k.r j, m‍%isoaO ia:dk /il olakg ,enqKd' tu fmdaiag¾ j, PdhdrEm my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu