gossiplanka alexa Mahinda "Pada Yathra" On Peradenya Road

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda "Pada Yathra" On Peradenya Road

taldnoaO úmlaIfha md.uk wdrïN fjhs

taldnoaO úmlaIfha md.uk úYd, ck;djlf.a iyNd.s;ajfhka .uka wdrïN lr ;sfnkjd' fï ioyd úúO m%foaYj,ska meñ‚ ck;dj wdKavqjg tfrys nek¾ iy mqjre /f.k md .ukska kqjr fld<U ud¾.h Èf.a fmardfo‚fha isg .uka wdrïN lr ;sfnkjd' md.ufka PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu