gossiplanka alexa Mother And Daughter Murdered At Balangoda

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mother And Daughter Murdered At Balangoda

n,xf.dv wïuhs ÿjhs msyshlska lmd >d;kh lr,d
f,a ú,la ueo Èk folla ;siafia - ^PdhdrEm&

n,xf.dv udrf;dÜg.u m%foaYfha ksfjil isá ujl iy Èh‚hla msyshlska lmd >d;kh lr ;sfnkjd' fuu >d;kh miq.sh ^11od& rd;%Sfha isÿù ;snqko fï iïnkaOfhka fmd,sishg f;dr;=re jd¾;d ù we;af;a

fmf¾od ^12od& miajrefõ§hs' fuf,i >d;khg ,lajQ uj ;siay;a jeks úfha miqjk w;r Èh‚h oy;=ka yeúßÈ úfha miqù ;sfnkjd' flfia fj;;a fï iïnkaOfhka jk ufyaia;%d;a mÍlaIKh meje;ajqfKa Bfha ^13& Èkfhahs' fuu ldka;djf.a ieñhd lsishï msßila úiska urd oud we;s w;r Tyq fjkqfjka ,enqKq jkaÈ uqo,lska ñ,g .;a rEmjdyskS hka;%hla /f.k meñK th krUñka isák wjia:dfõ§ Tjqkaj fuf,i >d;kh lr we;s nj fmd,sish mjikjd'

PdhdrEm - frdayK jika;

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu