gossiplanka alexa Minister Thewarapperuma Trying To Hanging - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Minister Thewarapperuma Trying To Hanging - Update


t,af,kak ye¥ f;jrmafmreug
,enqKq m%;spdr fukak

ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;d Bfha ^30& rd;%S yDohdndOhla fya;=fjka mqoa.,sl frday,lg we;=<;a lrkq ,enq w;r wud;Hjrhd fï jk úg;a frdayf,a m%;sldr ,nñka isákjd' md,s; f;jrmafmreu uy;d

mdie,a isiqka msßila ó.y;ekak m‍%d:ñl úoHd,h we;=<;a lr fkd.ekSug tfrysj lrk ,o úfrdaOhlska wk;=rej fuf,i frda.d;=r ù ;sfnkjd' fï jkúg iudc cd, udOH Tiafia ksfhdacH wud;Hjrhdf.a fuu l%shd l,dmh iïnkaOfhka úúo woyia m<ù we;s w;r bka lsysmhla my;ska n,kak'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu