gossiplanka alexa Jeewan And Shereen Celebrates Their 30th Anniversary

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Jeewan And Shereen Celebrates Their 30th Anniversary

Ôjka - fIÍka 30 jk újdy ixj;airh iurmq yeá

ysgmq wud;H Ôjka l=udr;=x. uy;d ish ìßo jk fIÍka iu. miq.shod Tjqkaf.a 30jk újdy ixj;airh iurkq ,enqjd' fï wjia:djg foaYmd,k kdhlhla fukau l<dlrejka /ilao tlaj isá w;r tys§ .kq ,enQ PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu