gossiplanka alexa Madusha Ramasinghe - Pada Yathra

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Madusha Ramasinghe - Pada Yathra






uOqId rduisxy;a ckigk mdo hd;‍%dfõ
^PdhdrEm&

miq.sh ckdêm;sjrKfha§ yd uy ue;sjrKfha§ hmd,kh f.k tau i|yd bÈßfhkau lghq;= l, l,dldßkshla jk uOqId rduisxy we;=¿ msßilao taldnoao úmla‍Ifha ckigk mdo hd;‍%dj iuÕska Bfha ^28od& Èkfha tlaj isáhd' tu wjia:dfõ§

,nd.;a PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak













ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu