gossiplanka alexa Bus Driver And Conductor Case - Video

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Bus Driver And Conductor Case - Video
uymdf¾ pkaä mdÜ oeuQ niar: ßhÿrdghs
fldkafodia;rghs jev jr§
- ^ùäfhda&

È.k fld<U niar:hl ßheÿfrla fudag¾ r:hla yriafldg tys ßheÿrdg myr§ug W;aidy l< wdldrh oelafjk ùäfhdajla fmf¾od Èkh jkúg wka;¾cd,h Tiafia ckm%sh;ajhg m;aj ;snq‚'
Sri Lankan Traffic Violations f*ianqla msgqj u.ska tu ùäfhdaj
uq,ajrg f*ianqla fj; uqodyeÍfuka wk;=rej fndfyda udOH tu isÿùug m%pdrhla ,nd§ ;snqfka jerÈlrejkag ksis o~qjï ,ndfok f,i b,a,ñka' ta wkqj b;d flá l,la ;=, ta ms,sn| mÍlaIKhla meje;aùug cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdj úiska lghq;= fldg ;sfí' ta wkqj ßhÿrdg yd fldkafodiaf;drjrhdg cd;sl .ukd.uk fldñIka iNdj úiska ,nd § ;snq n,m;% wj,x.= fldg ;sfnk w;r ñkamiqj ßhÿre yd fldkafodia;r fom<g wka;¾ m<d;a nia fiajdfõ lsisÿ nia r:hl fiajh lsÍug fkdyel' fudag¾ r:fha ßhÿrdg myr fok wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu