gossiplanka alexa Low Facilities For The Sri Lankan Cricket Team In England

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Low Facilities For The Sri Lankan Cricket Team In England
tx.,ka;fha§ Y%S ,xld l%slÜ ms<g
lEuj;a yßhg §,d kE

tx.,ka; ixpdrfha§ Y%S ,xld l%slÜ lKavdhug trg l%slÜ md,l uKav,h l=vïudf.a ie<ls,s oelajQ nj jd¾;d fjkjd' cd;Hka;r lKavdhula fujeks ;r.dj,shlg meñ‚ úg ;remfya fydag,a myiqlï ,nd §u idudkH l%ufõoh jk kuq;a

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhug wvqmyiqlï imhd we;s Tjqka ;remfya fydag,a myiqlï o ,nd fkdÿka njhs lKavdhfï wdrxÑ ud¾. i|yka lr isáfha' fuys§ wdydrmdkdÈh we;=¿ myiqlï o ,nd § we;af;a wju jYfhka njhs mejfik w;r fï fya;=fjka lKavdhu ;=< t;rï hym;a udkisl;ajla fkd;snQ njhs lKavdhfï wdrxÑ ud¾. mjikafka'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu