gossiplanka alexa "Jana Satana" Pada Yathra - 2nd Day Photos

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

"Jana Satana" Pada Yathra - 2nd Day Photos

ck igk mdo hd;%d 2 jk Èkfha PdhdrEm

taldnoaO úmlaIh úiska Bfha kqjßka wdrïN l< md.uk wo ^29od& fojeks Èkg;a fmrjre 10'30 g W;=jkalkafoa O¾u¥; fhda.%dY%uh úydria:dkh wi,ska wdrïN jqKd' wd.ñl j;dj;a j,ska miqj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d jeis fmdo ueo md.uk werôh' md .uk w;r;=r ,nd .;a PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu