gossiplanka alexa A Gift From Kelaniya - Janasatana Pada Yathra

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

A Gift From Kelaniya - Janasatana Pada Yathra

mdo hd;%dfõ tk whg le<‚ ck;djf.ka
;Kfld< ;E.a.la
^ùäfhda&

lsßn;af.dv k.rfha ia:dk /il mdo hd;‍%dfõ meñfKk msßig nj i|yka oekaùï mqjrejla iys;j ;Kfld< t,a,d ;sfnkq olakg ,enqKq w;r wod< mqjrej, i|yka jqfka

mdo hd;‍%dfõ meñfKk ck;dj i|yd le<ksfha ck;djf.ka ix.‍%yhla f,ihs' tys ùäfhdaj my;ska n,kak
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu