gossiplanka alexa A 3 Years Old Child Dead By Electricity Shock

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

A 3 Years Old Child Dead By Electricity Shock
úÿ,s ier je§fuka kdl=Æ.u m%foaYfha
;=kayeúßÈ orefjl= ureg - ^PdhdrEm&

Bfha ^02od& fmrjrefõ úÿ,s ier je§u fya;=fjka ;x.,a, l=vdje,a, kdl=Æ.u m%foaYfha l=vd orefjl= ñhf.dia ;sfnkjd' fuf,i ñhf.dia ;snqfKa

;=kayeúßÈ úfha miq jq l=vd orefjl= jk w;r ksjig c,h imhk úÿ,s fudagrh wÆ;ajeähd lsÍu i|yd orejdf.a iShd tys jhrh .,jd ;sfnkjd' l=vd orejd th we,a,Su;a iuÕ fuf,i úÿ,s ier jeÈ ;snqKd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu