gossiplanka alexa Social Media Trys To Insult Former President Mahinda Rajapaksha With A Photograph

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Social Media Trys To Insult Former President Mahinda Rajapaksha With A Photograph
uyskao ldka;djla iuÕ isák mska;+rhla uq,alrf.k iudc cd,dj,
uyskaog oejeka; uv m%ydrhla - ^PdhdrEm&

fï Èkj, cmdkfha ixpdrhl ksr;j isák ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d iy ;j;a ldka;djla isák mska;+rhla iudc cd,d iy we;eï fjí wvú úiska m, lrñka we;af;a ysgmq ckdêm;sjrhdg wmydi lsÍfï woyisks' ysgmq ckm;s iu. PdhdrEm .ekSug meñ‚ msßila w;r isá ldka;djla

fï PdhdrEmj, olakg we;' fuys úfYaI;ajh jkafka tu wjia:dfõ§ .;a wksl=;a PdhdrEm fm< i.jd fuu PdhdrEmh muKla fhdodf.k uyskaog tfrysj uv m%ydrh Èh;a ùuhs' ysgmq ckdêm;sjrhdf.a cmdk ixpdrfha§ mska;+r oyia .Kklg uqyqK § we;s w;r f;dard .;a tla mska;+rhla muKla fufia wjNdú;fha fhdojñka ;sîu ú,s ,eÊcd iy.; njhs jeä fokd fmkajd fokafka'
tu PdhdrEm ish,a, my;ska n,kak'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu