gossiplanka alexa Mr President And His Son Giving Free Food To The People

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mr President And His Son Giving Free Food To The People
ckm;s iy ckm;s mq;=f.ka fmdf<dkakrefõ§
ck;djg okaie,a wdydr

fmdf<dkakrefõ fn!oaO ix.uh úiska jd¾Islj ixúOdkh lrkq ,nk nKavdrkdhl - fiakdkdhl fmdfidka uyd n;a okai, 56 jk jrg;a Bfha ^19& Èkfha oyj,a fmdf<dkakrej merl=ï iuqÿr wNshi§

j;auka ckdêm;s;=udf.a m%Odk;ajfhka wdrïN flß‚' wkqnqÿ ñys÷ uy ry;ka jykafia Y%s ,xldoaùmhg jevu l< fmdfidka mqr mif<diajl fmdfydh Èkh iurñka ft;sydisl isoaOia:dk jeo mqod .ekSug meñfKk ,laI ixLHd; ne;su;=ka Wfoid fmdf,dkakrej fn!oaO ix.ufha iNdm;s" ckdêm;s .re ffu;%smd, isßfiak ue;s;=udf.a Wmfoia mßÈ jd¾Islj fuh ixúOdkh lrkq ,nhs' Èjhsfka kka foiska fmdf<dkakrej mQcd N+ñh fj; meñK isá oyia ixLHd; ck;djla okai, fj; meñK isá w;r Tjqkag wdydr fnod §ug o ckdêm;s;=udo tla ù ;snqKd' tu wjia:dfõ§ .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu