gossiplanka alexa Mahinda Rajapaksa Traveled On Japanese High Speed Train

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda Rajapaksa Traveled On Japanese High Speed Train

cmdfk ;sfnk wêfõ.S ÿïßfha
uyskao;a .syska - ^PdhdrEm&

cmdkfha ixpdrhl ksr;j ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d cmkfha we;s wêfõ.S ÿïßhlska miq.shod isxfldfí olajd f.dia ;snqKd' tu wjia:dfõ § .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu