gossiplanka alexa 2 Womens Were Fought At The Bus Stand

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

2 Womens Were Fought At The Bus Stand
l;=ka fofofkl= m‍%isoaO nia kej;=ul
.=á weK.kS - ^ùäfhda&

ldka;djka fofofkl= m‍%isoaO nia kej;=ul ish .Kkla ñksiqka n,d isáh§ .=á weK.kakd ùäfhdajla fï Èkj, iudc cd,d Tiafia yqjudre fjñka ;sfnkjd' lsisu ,eÊcdjla ke;sj ñksiqka n,d bÈoa§ ìu fmr<S

frÈ Wiaif.k .=á wek.kakd tu ldka;djka ljqo hkak fuf;la wkdjrKh ù ke;' my;ska oelafjkafka tu wjia:dfõ§ lsishï mqoa.,fhl= ùäfhda .;l< wka;¾cd,h mqrd me;sfrk ùäfhdajhs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu