gossiplanka alexa Video Game Of Harrasing Mahinda To The Web

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Video Game Of Harrasing Mahinda To The Web


uyskaog oi jo fok
ùäfhda C%Svdjla wka;¾cd,hg

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg oi jo §ug leu;s mqoa.,shska i|yd ùäfhda C%svdjla iudc cd,d w;f¾ yqjudre fjñka ;sfí' úÿ,s ier joaod" úI tkak;a lr" fn,af,ka t,a,d wd§ úúO C%u Tiafia ysgmq ckdêm;sjrhdg myr §fï wjia:djka fuu ùäfhda C%svdfjka ,nd § ;sfí' flfia fj;;a fï iïnkaOfhka

woyia m, lrkakka jeä jYfhka .+.,a wdh;kfhka b,a,d we;af;a ;sia wjqreoa hqoaoh ksu l, Y‍%S ,xldfõ ysgmq ckm;sjrhdg wmydi lrk fuu ùäfhdaj bj;a lrk f,ihs'

ùäfhda C%svdj fu;kska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu