gossiplanka alexa Person Who Camed From Baddegama Lost His Way At Kirulapone Rally

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Person Who Camed From Baddegama Lost His Way At Kirulapone Rally

lsre<mk /,shg wd
noafoa.u wfhla w;=reoka fj,d

uehs Èk /,shlg iyNd.s ùu i|yd .sh noafoa.u .fka.u W;=re m%foaYfha mqoa.,hl= w;=reokaj we;ehs tu mqoa.,hdf.a {d;Ska úiska noafoa.u fmd,sish fj; meñ‚,s lrkq ,en ;sfí'fufia w;=reokaj we;af;a ta' mS' rKisxy kue;s ^66& isjqore msfhls' ish ksfji wi,ska lsre<mfka meje;s uehs Èk /,shg iyNd.s ùu i|yd miq.sh 1od WoEik 8g muK

wfkl=;a mdlaIsl msßilao iuÕ niar:hlska f.dia we;'

bka miqj fï mqoa.,hd ksfjig kej; fkdmeñ‚ ksid w;=reoka jQ mqoa.,hdf.a mq;l= jk ta'mS' ,laIauka uy;d úiska Bfha fmrjrefõ fï ms<sn|j noafoa.u fmd,sish fj; meñ‚,s lr ;sfí' noafoa.u fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu