gossiplanka alexa Speaker Went By The Car That Made By Grade 11 Student

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Speaker Went By The Car That Made By Grade 11 Student11 fYa‚fha isiqfjl= ks¾udKh l< fudag¾ r:hlska
l:dkdhljrhd le|jdf.k hhs
^PdhdrEm&

.ïmy nKavdrkdhl úoHd,fha kj úoHd.drh újD; lsßfï Wf,f<ys § m%Odk wdrdê; wuq;a;d jYfhka iyNd.S jQfha .re l:dkdhl lre chiqßh uy;dh' tu úoHd,fha 11 fYa‚fha isák lùI rKùr isiqjd úiska ;uka ks¾udKh l< fudag¾ r:fhka

l:dkdhljrhd W;aij Yd,dj fj; le|jdf.k .sfha fuf,isks'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu