gossiplanka alexa Pubudu Jagoda Brother Released On Bail

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Pubudu Jagoda Brother Released On Bail
fmrgq.dó mqnqÿ chf.dv ifydaorhd
wem u; ksoyia

fmrgq.dó iudcjd§ mlaIfha m%pdrl f,alï mqnqÿ chf.dv ifydaorhd iy uOHu ldrl iNsl iqð;a l=/úg Bfha ^25& Èk m%ldYhla igyka lr .ekSu ioyd urodk fmd,sish úiska leojd ;snq‚' ta wkqj miq.sh wfma%,a udifha wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=j bÈßmsg meje;ajQ úfrdaO;dfõ§ we;s jQ isoaëka iïnkaoj

Tjqkaf.ka m%ldYhla ,nd .;a urodk fmd,sish Tjqkaj w;awvx.=jg .;af;ah' wk;=rej meh y;rlg wêl ld,hla w;awvx.=jg f.k rojd isá Tjqka ud,s.dlkao wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej /msh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem u; ksoyia flß‚'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu