gossiplanka alexa Wishes From Former President Mahinda Rajapaksa

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Wishes From Former President Mahinda Rajapaksa

ysgmq ckm;sf.a iqNme;=ï m‚úvh
^ùäfhda&

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d ff;hsfmdax.,a W;aijh fjkqfjka" t;=udf.a ks, f*ianqla msgqfjka iqNme;=ï tl lr we;'tu iqNme;=ï m‚úvfha fufia i|yka lr ;snq‚'

˜‍ff;hsfmdka.,a W;aijh fjkqfjka uu Tn ieug tl is;skau iqn m;ñ' cd;shg wdydr imhk f.dú ck;djg rfÜ iqúfYaIs ;ekla ;sìh hq;= nj uu ieuod úYajdi lf,ñ' ff;hsfmdka.,a W;aijh iurk fï wjia:dfõ rg ;=, tluq;=j;a" ixysÈhdj;a" iduh;a j¾Okh ù kejqï f,i lsß b;sf¾jd hehs m%d¾:kd lrñ'˜‍

tys ùäfhdaj my;ska''


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu