gossiplanka alexa No Need Hybrid Court

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

No Need Hybrid Court

yhsì%â Widúhla‌ ´kE kE
ckm;s ffu;%S îîiShg lshhs

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d î' î' iS' mqj;a fiajhg iïuqL idlÉPdjla Bfha mej;s‚ tys§ ckdêm;s ;=ud mjid we;af;a' wêlrK lghq;= lrf.k heug wjYH úoaj;=ka rg ;=< isák nj;a ta ksid rfÜ yhsì%â wêlrKhla‌ ^fouqyqka wêlrKhla‌& ia‌:dms; lsÍfï wjYH;djla‌ ke;s nj;ah ' tfukau rdcH md,khg iy wêlrK lghq;=j,g cd;Hka;r ueÈy;aùï lsisfia;a wjYH fkdjk nj  ckdêm;s;=ud m%ldY lr we;'

fuu iïuqL idlÉPdj ckdêm;s ks, ksjfia§  mej;sks' tys§ ckdÈm;s;=ud mjid we;af;a úfoia‌ m%cdj iïnkaO lr .kafka rfÜ wd¾Ól lghq;=j,g iy ixj¾Ok lghq;= i|yd muKla‌ nj o ta i|yd Tjqkag iïnkaO úh yels nj o mjid ;sfí'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu