gossiplanka alexa President Banned Uncivilized Musical Shows

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

President Banned Uncivilized Musical Shows
wYs,dpdr ixo¾Yk ;ykï
ckm;s mjihsmiq.shod f,dalm%lg .dhlfhl= jQ tkaßla b.a,dishia  úiska ,xldjg meñK meje;ajQ m%ix.fha furg ldka;djkaf.a yeisÍu fuu Èkj, uy;a wdkafoda,khlg ,laj we;' ysgmq l%slÜ kdhlhka fofokl= jk l=ud¾ ix.laldr yd ufya, chj¾Ok

úiska ixúOdkh lrkq ,enQ tu m%ix.h furg ixialD;shg yd iodpdrhg úreoao nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wïmdr m%foaYfha meje;s W;aijhl§ mjid isáfhah'
t;=ud mejiqfõ furg ixialD;sh" iNH;ajh" yeÈhdj úkdY lrk úfoaYSh .dhlhka f.kajd wixjr ix.S; ikao¾Yk mj;ajk ixúOdhlhkag uvq j,s.fhka ;e<sh hq;= njhs'tfukau ñka bÈßhg tjeks jevigykaj,g wkque;sh fkdfok  nj;a" tu.ska furg ixialD;shg yd iodpdrhg ydksjknj;a t;=ud mjid isáfhah'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu