gossiplanka alexa The Most Ven.Sobitha Thero's Corpse Take In Procession To Sri Lanka

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

The Most Ven.Sobitha Thero's Corpse Take In Procession To Sri LankafidaNs; ysñf.a ksi, foayh
Èjhskg jevu lrjQ wjia:dj

wmj;aù jod< mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a foayh Bfha ^08& rd;%sfha isx.mamQrefõ isg ,xldjg jevu lrjkq ,enqkd' Y%S ,kalka thd¾,hska iud.fï úfYaI .=jka hdkhlska rd;%S 9'10 g muK Wkajykafiaf.a foayh jevu lrjkq ,enqfka lgqkdhl .=jka f;dgqfmd<ghs' bka wk;=rej fidaNs; ysñf.a foayh chr;ak u,a Yd,djg /f.k hdfuka miqj

oeka Wkajykafiaf.a foayh fldaÜfÜ kd. úydrfha ;ekam;a fldg we;'

Bfha rd;%sfha fidaNs; ysñhkaf.a foayh Èjhskg jevu lrjQ wjia:dfõ cdhdrEm lsysmhla my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu