gossiplanka alexa Ruwangi - Nadeesha - Menaka Photos in Facebook

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Ruwangi - Nadeesha - Menaka Photos in Facebook


ksod.kak yeá ks<sfhd
;=ka fofkla f*ianqla od,d
(Photos)


rejx.s r;akdhlhs" fïkld uOqjka;shs" k§Yd fyauud,shs ldf,ka ldf,g udOH u.ska mqj;a ujkakka njg m;aj ;sfnkjd" rejx.s r;akdhl miq.sh Èkj, iudc fjí wvú yryd ckm%sh jqfKa weÿula ksid" ta jf.au fïkldhs

wlaId iqodßhs bkaÈhdkq fmïjf;lag rKavqirej,a jqK ksid fïkld .ek;a jeäfhka udOH yryd l;d nyg ,lajqKd" k§Yd fyauud,s lshkafka úúO pß; yryd ckm%sh jkakg W;aiy orK flfkla" l,la foaYmd,kh lrd" oeka úúO mqoa.,hka iu. úfkdao pdßld hñka fi,a*s PdhdrEm f.k f*ianqla od, ckm%sh fjkak W;aiy orKjd'
miq.sh ojil fg,s kdgH rE.; lsÍï lsysmhlg ÿr m<d;lg .sh fï ;=ka fokd kjd;eka .;af;a tl ldurhl" fï lduf¾ boaÈ fï ;=ka fokd .;a; wmQrE fi,a*s PdhdrEm lsysmhla fï Èkj, wka;¾cd,h yryd yqjudre fjkjd'
tu PdhdrEm my;ska n,kak'''


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu