gossiplanka alexa Constable Died from Heart Attack

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Constable Died from Heart Attack


iudc Yd,dfõ§ yDohd ndOhla‌ ye§

fldia‌;dm,a ñhhhs


´uka; fmd,sia‌ ia‌:dkhg wkqhqla‌; fmd,sia‌ fldia‌;dm,a ^45331& m%idoa pkaok ^45& kue;s fmd,sia‌ ks,Odßhd 2015 Tla‌f;dan¾ ui 23 od rd;%s 12'00 g muK yDohd ndOhla‌ ye§ wkqrdOmqr fydag,hl iudc Yd,dfõ§ ñhf.dia‌ ;sfí'

fuu urKh iïnkaOj wkqrdOmqr w;sf¾l ufyia‌;%d;a k§ld ã' chr;ak uy;añh uQ,sl ufyia‌;%d;a mÍla‍IKh meje;ajQjdh' ta uy;df.a foayh mkai, mdr ueojÉÑh hk ,smskfha ;ekam;a lr we;'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu