Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Soldier. Show all posts
hqo yuqodfõ rdcldß isÿl< wixl
f;alal .ila lvd jeàfuka ureg


hqo yuqodfõ 4 jeks .euqKq fyajd n<we‚fha idudkH fin< ßheÿrl= f,i rdcldß isÿl< wixl i|rejka ^23& foudmshka ne,Su i|yd ;ud fiajh lrk l|jqfrka ksjdvq ,nd f.k meñ‚fha bl=;a 18 jeks Èkh' kuq;a Tyqg ksjdvq wjika lr wdmiq

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page