Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Samarasinghe. Show all posts


wka;rdhlr T!IO md,l uKa‌v,fha iNdm;s bj;g
Èkhla fyda w;aikla fkdue;s *elaia m;la uÕska oekqï fohs

miq.sh uy ue;sjrKfha§ Y%S ,xldj ;=, u;aøjH cdjdrïlrejkag kdu fhdackd ,ndfkdfok f,i rfÜ m%n, y~la‌ f.k.sh wka;rdhlr T!IO md,l cd;sl uKa‌v,fha iNdm;s jk ffjoH ks,x. iurisxy uy;d yg uyck iduh wud;HdxYfha f,alï c.;a úfÊùr kue;s wfhl= ;ud iNdm;s ;k;=ßka bj;a l< njg Èkhla fyda w;aikla fkdue;s *elaia m;la tajd we;s nj fyf;u mjihs' flfia kuq;a ffjoH ks,x. iurisxy uy;d mjikafka Èkhla fyda w;aikla fkdue;s *elaia m;la fya;=fjka ug

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page