Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Robe. Show all posts
ldka;djla úiska oeßhla ,jd
im;a;= fj<| ie<l
uqo,a fidrd.kS

CCTV PdhdrEm

bx.sßh k.rfha im;a;= fj<| ie<lg l=vd oeßhlo iuÕska we;=¿ jQ ldka;djl úiska tu oeßh ,jd fj<| ief<a uqo,a ,dÉpqfjka uqo,a fidrd.;a isoaêhla iïnkaOfhka bx.sßh fmd,sish fï jkúg mÍlaIK wrUd ;sfnkjd' bßod Èkfha mdßfNda.slhska nyq, wjia:djl fuu fj<|ie<g meñfKk wod< ldka;dj iuÕ meñ‚ oeßh úiska fuf,i fidrdf.k we;s uqo, remsh,a 55"000 la nj fmd,sish mjikjd'
fuu fidrlu Tjqka úiska lrk wdldrh wod< fj<|ief<a

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page