gossiplanka alexa Kudu Roshan Killed in Wanathamulla

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Kudu Roshan Killed in Wanathamullal=vq frdIdkaj
jkd;uq,af,a§ >d;kh lr,d

u;aøjH cdjdrïlrefjl= nj lshk ;rxf.dvf.a pdur i|rejka ^l=vq frdIdka& keue;a;d fndre,a,§ ;shqKq wdhqOhlska myrÈ >d;kh lr we;ehs fmd,Sish mjihs' fndre,a," jkd;uq,a, m%foaYfha§

fuu >d;kh wo ^05& fmrjrefõ§ isÿlr ;sfí' 30 úfha miqjQ l=vq frdIdka fndre,a, m%foaYh ;=< l,la ;siafia l=vq fnodyeÍfï kshq;=j we;s nj fmd,Sish ksl=;a l< ksfõokfha oelafjhs'
>d;khg iïnkaO iellrejka fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s w;r" fndre,a, fmd,Sish fï iïnkaO jeäÿr úu¾Yk lghq;= isÿlrhs' ùäfhdaj my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu