gossiplanka alexa CBK Refuses to Comment to Ada Derana

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

CBK Refuses to Comment to Ada Derana

pkaøsld forK rEmjdyskshg
m%n, fpdaokdjla

^ùäfhda&

wo forK ;sfhkafka ux ksid' uf.ka Tlafldu wrf.k ux f.or .sh .uka uyskaof.ka i,a,s wrf.k fydrd lsh,d lsjqjd’ hehs ysgmq ckdêm;sks pkaøsld l=udr;=x. uy;añh úiska

forK rEmjdysksh fj; fpdaokd lrhs' weh fï fpdaokdj lf,a Bfha Èkfha mej;s úch l=udr;=x. .=K iurej wjidkfha§ forK udOHfõÈhd úiska lrk ,o m‍%Yak lsÍul§h' ùäfhdaj my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu