gossiplanka alexa Foods Wrapped in Papers - Rs 10,000 Fine

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Foods Wrapped in Papers - Rs 10,000 Fine

m;a;r fld<j, lEu t;=fjd;a
remsh,a 10000 la ov


1980 wxl 26 ork wdydr mk; wkqj uqøs; fld<j, lsisu wdydr øjHhla t;Su o~qjï ,eìh yels jrola nj fld<U Èia;%sla uyck fi!LH mÍlaIl jrekaf.a ix.ufha iNdm;s

jðr oikdhl uy;‍d mjihs' ta wkqj bÈwdmam" wdmam" meáia" lÜ,Ü we;=¿ lsisu lEula mqj;am;a lvodisj, muKla fkdj lsisu uqøs; lvodishl t;Su 1980 wxl 26 ork wdydr mk; wkqj remsh,a 10000 la olajd ovhla yd isro~qjula ,eìh yels jrola nj oikdhl uy;d mjihs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu