gossiplanka alexa Deepal Silva Passed Away - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Deepal Silva Passed Away - Update


§md,a is,ajd uy;df.a foayhg
wjika f.!rj olajhs
(Photos)

wNdjm%dma; ckm%sh .dhk Ys,ams Èmd,a is,ajd uy;df.a foayhg wjika f.!rj oelaùu i|yd md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd ckudOH wud;H .hka; lreKd;s,l uy;d

fmf¾od ^14od& tys .sfhah' Èmd,a is,ajd uy;df.a foayhg f.!rj oelaùfuka wk;=rej weue;s .hka; Tyqf.a mjqf,a {d;Ska fj; ish fYdalh m<l, w;r tys§ .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu