gossiplanka alexa Parts of Aircraft Found in Batticaloa - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Parts of Aircraft Found in Batticaloa - (Video)


yuqjqfKa .=jkahdkhl fldgilao@
- (Video)

uvl,mqj l,jxÑl=ä l¨‍odj,S uqyqÿ fjr<g f.dv .id ;snQ .=jka hdkhl fyda frdlÜgqjl nj iel flfrk fldgila ms<snoj .=jka yuqodj mÍlaIK wdrïN lr ;sfnkjd' l,jxÑl=ä fmd,sisfha ks,Odßhl= ioyka lf,a wä 15l

muK È.ska hq;a w¨‍ meye;s f,dayuh fldgila fuf,i fidhd .;a njhs' miq.sh Èk lsysmh mqrd l,jxÑl=ä l¨‍odj,S uqyqÿ ;Srfha fuu fldgi mdfjñka ;snQ njhs fmd,Sish ioyka lf<a' wo WoEik th uqyqÿ fjr<g f.dv.id ;sfnk nj ,enqKq f;dr;=rla wkqj fmd,Sish tu bia:dkhg meñK tu fldgi mßlaIdlr jevÿr mÍlaIK ioyd .=jka yuqodj fj; Ndr § ;sfnkjd' my;ska PdhdrEm yd ùäfhdaj n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu