gossiplanka alexa Hambanthota Harboar Tense Situation - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Hambanthota Harboar Tense Situation - (Video)


yïnkaf;dg úfrdaO;dlrejkag m%ydrhla
(Video)


yïnkaf;dg jrdfha úfrdaO;dj w;r;=r tys kex.=rï,d ;snQ keõ folla Èh;a lsÍug kdúl yuqodj ueÈy;aùu;a iu. WKqiqï ;;a;ajhla we;s úh' úfrdaO;djfha fh§ isá jrdh fiajlhkag yd udOHfõ§ka msßila b,lal lrñka fmd¨‍j,ska yd ;=jlal=j,ska

myr ÿka nj o lsh;s' jrdfha kex.=rï,d we;s keõ folg msgù hdug fkdyels f,i jrdh fiajlfhda msßila fmr Èk isg ;gdldx.khg nei isáhy'
tu keõ folg msgù hdug wjYH ksid iyh olajk f,i jrdh wêldßh l< b,a,Su wkqj tys .sh nj kdúl yuqodj lshhs' jrdh fiajl i;H.%yh wi,g jrdh fiajlhka fkdjk msßila meñ‚ nj;a" ta w;r ysñjreka lsysm kula o isá nj;a" Tjqka meñ‚fha .eg¿jla we;s lsÍugoehs iel nj;a fiajlfhda msßila mejiqy' tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu