gossiplanka alexa Chathura Alwis Wedding Dance - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Chathura Alwis Wedding Dance - (Video)


forfKa p;=r ukud,s;a tlal
odmq iqmsß vdkaia tl - ^ùäfhda&

forK rEmjdysksfha jevigyka /ilg fiajh lrk p;=r w,aúiaf.a újdy W;aijh .ek fï Èkj, fndfyda fofkla l;d ny lrkjd' Tyqg fndfyda msßila iudccd,d Tiafia

iqN m;d we;s wdldrh wmg olaKg ,enqKd' ta jf.au p;=r ukud,s;a tlal odmq iqmsß vdkaia tll ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,fha yqjudre fjñka ;sfnkjd' tu ùäfhdaj my;ska kerôh yelshs'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu