gossiplanka alexa About Mahinda & Hirunika Facebook Photo

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

About Mahinda & Hirunika Facebook Photo

jif¾ úYsIaG;u PdhdrEmh
ysre‚ld u<f.or weú;a uyskaoj
fkdoelal jf.a b|,d - ^PdhdrEmh&

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d iy md¾,sfïka;= uka;%SkS ysre‚ld fma%upkaø tl <Õ we;s mqgq foll wiqkaf.k isá wjia:djl PdhdrEmhla

iudc udOH cd, Tiafia m%pdrh jkjd' ysre‚ld fma%upkaø wi, we;s wfkla mqgqfõ wiqkaf.k isák rdcmlaI uy;d ;udf.a wfklamiska we;s mqgqfõ wiqkaf.k isák md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl iu. l;dnyl kshe,S isákjd' tu wjia:dfõ lsisjl= úiska fyda ,nd.;a Pdhdremh wka;¾cd,h Tiafia m%pdrh jkafka jif¾ úYsIaG;u PdhdrEmh''æ hkqfjka igyklao iys;jh'
<ud ld,fha isg rdcmlaI mjq, yd ióm in|;djhla mej;s ysre‚ld fma%upkaø fï jkúg úrilj isákjd' PdhdrEmh my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu