gossiplanka alexa W.D. Amaradeva Funeral Last Moment - (Video & Photos)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

W.D. Amaradeva Funeral Last Moment - (Video & Photos)ck yoj;a ñhqre .S;fhka iekyQ
wurfoaj kslafu;s
(Video & Photos)

oYl .Kkdjla Y%S ,dxflah ck yoj;a ñhqre .S;fhka iekyQ wdpdrh mKaä;a ví,sõ' ä' wurfoajhka ioygu ,xld ud;djf.ka iuq.;af;ah' Bfha WoEik fld<Ug È.=ï foñka jeiai;a Tyqf.a wjika lghq;= isÿjk wjia:dfõ§

ld,.=Kfhka ndOd we;s fkdú‚' Ñ;lhg .sks oe,aùug fudfyd;lg fmr .dhl .dhsldfjda wurfoajhkaf.a iir jik ;=re .S;h tlaj .dhkd lrkq ,enqKq w;r miajre 5'15g muK Tyqf.a Ñ;lhg .sks oe,aùh' tu wjia:dj,§ ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu