gossiplanka alexa Geetha Kumarasinghe Dance With Ranjan Ramanayaka - (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Geetha Kumarasinghe Dance With Ranjan Ramanayaka - (Video)
.S;hs rxckqhs tl;=fj,d odmq
vdkaia tlla fukak
(Video)

md¾,sfïka;= uka;%sks .S;d l=udrisxy iy wud;H rxcka rdukdhl lshkafka le;a;g fmd,a, jf.a fokafklafka' foaYmd,k fõÈldfõ kï fï fokakdg fokak fldhs fj,dfõ ne¨‍j;a jd.a m%ydr t,a, lr.kakjd' yenehs Tkak ft;sydisl wjia:djla

oel .kak mq¿jka jqKd wmg' tah kï fï fokakd tlu fõÈldfõ wdorfhka fj,s,d vdkaia tlla oekaud' yenehs n,ka ysáh yefudagu mqÿu ys;=Kd' fï vdkaia tl oeïfï fjk fldfydÈj;a fkfjhs —iagd¾ isá— fõÈldfõ' tys ùäfhdajla my;ska oelafjkjd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu