gossiplanka alexa Upcoming Actress Kavisha Ayeshani Car Accident in Nugegoda - Update 2

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Upcoming Actress Kavisha Ayeshani Car Accident in Nugegoda - Update 2


lùId wfhaIdks ukd,shla f,i
wo wjika .uka hk yeá
^PdhdrEm&

1991 jif¾ iema;eïn¾ ui 25 jk od Wmka lùId wfhaIdks miq.sh 16 jkod fudag¾ r: wk;=rlska Ôú;laIhg m;ajQKd' wehf.a wjika lghq;= wo ^19& miajrefõ§ ñ,a,f;a fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿjk w;r fï jk úg;a wef.a foayh

;ekam;a lr we;s ksjig fhdjqka l,dlrejka iy l,dldßkshka /ila tlaj isák njhs jd¾;d jkafka' lsߢje, fnda.yj;a; m‍%foaYfha wef.a ksjiska foayh /f.k miajre 3g muK msg;a ùug kshñ;hs'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu