gossiplanka alexa Miss Cultural In Miss Progress International 2016

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Miss Cultural In Miss Progress International 2016Miss cultural lsre< Èkd.;a
hóId ,xldjg meñfKhs
^PdhdrEm&

cd;Hka;r ;r.hla jk
Miss Progress International 2016 ;r.fha fyd|u ksrEmsldjka miafokd w;rg meñ‚ug hóId rid§ iu;ajqKd' fuu ;r.h b;d,sfha§ meje;ajqKq w;r wm f.disma ,xld fjí wvúh iuÕ weh ixjdohlgo tl;= jqKd' iema;eïn¾ udifha 23 fjksod isg
Tlaf;daïn¾ 02 fjksod olajd fuu ;rÕh meje;ajqKq w;r fï ;rÕh i|yd f,dalfha rgj,a úYd, m‍%udKhla iyNd.S ù isá w;r tys§ weh Miss Cultural wxYfhka ch.%yKh lsÍu iy National Costume wxYfhka fyd|u 3 fokd w;rgo meñ‚uo úfYaI;ajhla' hóId rid§ tu ;r.fhka miqj miq.sh ^06& od WoEik lgqkdhl .=jkaf;dgqm< fj; meñ‚hd' tys§ wm fj; woyia olajñka weh lshd isáfha fuu ;r.h i|yd bÈßm;a ùug Wmldr l< ish¿ fokdg ish ia;+;sh mqolrk njhs'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu